آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2


آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA -2 چیست ؟
آزمون IVA -2 یک آزمون تخصصی جهت بررسی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی | ADHD می باشد.
آزمون توجه و تمرکز IVA -2 یک تست نوروسایکولوژی ( عصب شناختی ) جهت ارزیابی توجه در هر دو حیطه توجه دیداری و توجه شنیداری و همچنین بررسی عملکرد کنترل تکانش می باشد.
در حال حاضر وضعیت توجه از طریق یکسری پرسشنامه و به صورت خود اظهاری وضعیت توجه مشخص می شود، ولی آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA ، دقیقاً می تواند عملکرد سیستم عصبی را در زمینه توجه و تمرکز بررسی کند .