تست تشخیص اوتیسم گارس 3

تست تشخیص اوتیسم و تعیین شدت علایدم اوتیسم ( گارس 3 ) برای دامنه سنی 3 الی 22 سال است.
پرسشنامه تشخیص اوتیسم و تعیین شدت علائم اوتیسم گیلیام نگارش سوم ( GARS-3 ) در حال حاضر معتبر ترین تست تشخیص اوتیسم در دنیا می باشد که ما آن را به زبان فارسی ارائه می دهیم.
آزمون تشخیص اوتیسم یا گارس 3 مشتمل بر 6 خرده آزمون می باشد که بنا به وضعیت گفتار کودک تکمیل می شود.
● برای کودکانی که توانایی صحبت ندارند از 4 شاخص استفاده می شود.
● برای کودکانی که صحبت می کنند از 6 شاخص استفاده می شود.
● برای کودکانی که تا حدی صحبت می کنند می توان با بررسی هر دو شاخص 4 تایی و 6 تایی به یک جمع بندی در تشخیص اوتیسم یا ASD رسید.
تولید این گزارش به طور پویا می باشد و در صورتی که نتایج بروزرسانی شود، با همان کد رهگیری قبلی می توانید نتایج جدید را مشاهده نمایید.
در نتیجه تست مشاهده می نمایید :
● از نظر DSM-5 کودک در چه سطحی از اختلال اوتیسم قرار دارد ( ASD Level )
● بیشترین مشکل در کدام یک از 6 حیطه زیر قرار دارد
رفتارهای تکراری ، مشکل در تعامل اجتماعی ، مشکل در روابط اجتماعی ، پاسخ های هیجانی نا مناسب ، سبک و شیوه شناختی و یا مشکل گفتاری
در حال حاضر تست تشخیص اوتیسم و تعیین شدت علائم ASD گارس 3 ، معتبر ترین پرسشنامه تشخیص اوتیسم در ایران است .