اپلیکیشن ویژه موبایل مدیریت کلینیک درمانی

این اپلیکیشن ویژه موبایل طراحی شده است
از طریق این اپلیکیشن ، مدیر کلینیک به راحتی می تواند از راه دور کلینیک خود را مدیریت نماید

این مدیریت شامل :

● مشاهده و بررسی وقت های جاری
● گزارشات پیشرفته مدیریت اعم از درمانی ، مالی ، ...
● جستجوهای پیشرفته مدیریتی