نسخه بومی کن‌تب CANTAB - آزمون شناختی


این نسخه از نرم افزار CANTAB نگارش Research Suite قابل اجرا بر روی تمامی نسخه های ویندوز (Win XP - Win 7 - Win 8 - Win 8.1 - Win 10) می باشد .
شامل مد کلینیکی ( CANTAB Clinical Mode) می باشد که مزیت آن وجود دیتا بیس نرمال در این مد می باشد و پس از انجام تست موقعیت آزمودنی در جمعیت نرمال را نیز نشان می دهد. که نمونه گزارش آن در ادامه قابل مشاهده می باشد.
همچنین خروجی گزارش به صورت اکسل جهت نمایش عملکرد فرد بوده.